Słownik anatomiczny

Facies anterior partis petrosae

Powierzchnia przednia części skalistej